Chiangmai Thailand

โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราชญ์เชียงใหม่

052-009489 , 085-0300735

testtuor14@gmail.com

อยู่ในโครงการบิสสิเนสปาร์ค หลังบิ๊กซีเอ๊กตร้า และ ในปั๊ม ปตท หลังมหาวิทยาลัพพายัพ

052-009489 , 085-0300735

testtuor14@gmail.com

เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค

ChiangMai, Thailand

IGCSE (International General Certificate of Secondary Educational)

IGCSE คืออะไร

IGCSE เป็นหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบอังกฤษ โดยหลักสูตร IGCSE เป็นการเรียนในระดับ Year 10-11 ผู้ที่สอบผ่าน IGCSE ตั้งแต่ 5 วิชาขึ้นไปโดยได้เกรด C หรือดีกว่าสามารถนำผลการสอบไปเทียบวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อสมัครเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้หากมีผลสอบผ่านอย่างน้อย 1 วิชาภายในรอบ Oct/Nov 2016 เนื่องจากมีการเปลี่ยนกฎการเทียบวุฒิเมื่อ 11 ก.ค. 2559 ระบุว่าผู้ที่สอบ IGCSE ตั้งแต่ปี 2560 จะต้องมีผลสอบ IGCSE 5 วิชาและ AS/ A-Level อีก 3 วิชาด้วย แต่หากต้องการไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ หลังจากผ่านหลักสูตร IGCSE แล้วมักจะต้องเรียนหลักสูตรอื่นๆต่อ เช่น A-Level หรือ IB จึงจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการศึกษาของอังกฤษที่นี่IGCSE เป็นหลักสูตรที่มีวิชาต่างๆให้สามารถเลือกเรียนได้ โดยมีวิชาให้เลือกมากกว่า 30 วิชา ผู้สอบสามารถเลือกทำข้อสอบวัดความรู้ในเนื้อหาวิชาแบบ Core (พื้นฐาน) หรือ แบบ Extended (ขั้นสูง) เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ของผู้สอบที่แตกต่างกัน โดยผู้สอบที่เลือกสอบแบบ Core จะได้เกรด C, D, E, F หรือ G เท่านั้น ในขณะที่ผู้สอบที่เลือกสอบแบบ Extended จะได้เกรดตั้งแต่ A*, A, B, C, D, E, F หรือ G

รู้หรือไม่ ?

 1. การสอบ IGCSE ไม่ได้จำกัดอายุขั้นต่ำและไม่จำเป็นต้องเรียนโรงเรียนนานาชาติ
 2. ข้อสอบ IGCSE ส่วนใหญ่เป็นการเขียนแสดงคำตอบมีน้อยมากที่เป็น Multiple Choice
 3. IGCSE มีการสอบ 2 ครั้งต่อปี ครั้งแรกในช่วง May/Jun และอีกครั้งในช่วง Oct/Nov
 4. ผลสอบจะออกประมาณ 3 เดือนหลังสอบเสร็จ
 5. เมื่อสอบผ่าน ให้นำใบคะแนนไปรวมกับผลสอบ AS/ A-Level อีก 3 วิชา (ต้องได้คะแนน C ขึ้นไป) เพื่อเทียบวุฒิม.ปลายกับกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเสร็จเรียบร้อยสามารถนำไปสมัครเรียนมหาวิทยาลัยได้

สามารถสมัครสอบ IGCSE ได้ที่ไหน

 1. โรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบอังกฤษ แต่ข้อแม้คือต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนนั้น คนนอกไม่อนุญาตให้สอบ ยกเว้น Harrow International School ที่อนุญาตให้คนนอกที่ไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนเข้าไปสอบได้ โทรศัพท์ 02-503-7222 ต่อ 1150
 2. บริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย อยู่ที่สยามสแควร์ (ตึกศูนย์หนังสือจุฬาฯ) โทรศัพท์ 02 652 5480-9 ทั้งนี้ปัจจุบันใช้สนามสอบที่ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนเพลินจิต (ติด BTS เพลินจิต)

สอบ IGCSE ได้เมื่อไร

การสอบ IGCSE มีช่วงเวลาในการสอบปีละ 2 ครั้งคือในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน (May/Jun) และช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน (Oct/Nov) ดังตารางต่อไปนี้

ค่าสมัครสอบโดยทั่วไปราคา 6,910-10,775 บาทต่อวิชา อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สมัครสอบล่าช้ากว่ากำหนด ผู้สอบจะต้องชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า (Late Entry) เพิ่มเติมวิชาละ 3,100 บาท

IGCSE มีวิชาอะไรให้สอบบ้าง

การสอบ IGCSE ในประเทศไทยนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ

 • แบบแรกคือโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบอังกฤษ เช่น Harrow, Shrewsbury, Bangkok Patana จะจัดสอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง
 • แบบที่สองคือ องค์กรที่เปิดสอบให้กับนักเรียนทั่วไปซึ่งได้แก่ British Council (นอกจากนี้โรงเรียนนานาชาติ Harrow ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนภายนอกเข้าไปสอบได้ด้วย) โดยในประเทศไทยมีวิชาให้เลือกสอบมากกว่า 30 วิชา ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 6 กลุ่มดังนี้
  1. Languages: เป็นกลุ่มภาษาต่างๆ ในไทยมีให้เลือกสอบมากกว่า 10 ภาษาเลยทีเดียว เช่น Thai, English (First or Second Language), Chinese, Japanese, Korean, Arabic, German, French
  2. Humanities and Social Sciences: เป็นวิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์ เช่น Economics, Geography, History, Business Studies, Travel and Tourism
  3. Sciences: วิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ มีตั้งแต่ Single Science คือ Physics, Chemistry, Biology ไปจนถึงวิชาที่รวมเนื้อหาของ Single Science เข้าไว้ด้วยกัน เช่น Combined Science, Co-ordinated Sciences
  4. Mathematics: วิชาทางด้านคณิตศาสตร์มีให้เลือกในไทย 3 วิชาและสามารถสอบได้ทุกวิชาโดยไม่ถือว่าลงทะเบียนสอบซ้ำ (สอบ 3 วิชาได้ 3 เครดิต) ได้แก่ Mathematics, Cambridge International Mathematics, Additional Mathematics
  5. Creative, Technical, and Vocational: เป็นวิชาที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ เช่น Art and Design, Drama
  6. ICT: วิชาทางด้าน Information Technology

นักเรียนต้องเลือกสอบวิชาอะไรบ้างถึงจะผ่าน

การสอบ IGCSE ให้ผ่านเกณฑ์เพื่อนำผลไปรวมกับ AS/ A-Level เพื่อเทียบวุฒิม.6 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการนั้นไม่ได้บังคับว่าต้องลงทะเบียนวิชาอะไรบ้าง แต่ต้องการผลให้ครบ 5 วิชาในเกรด C ขึ้นไปเท่านั้น อย่างไรก็ตาม นักเรียนส่วนใหญ่มักจะเลือกสอบวิชา ESL/ EFL และ Mathematics เป็น 2 วิชาหลัก เนื่องจากการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมักจะต้องใช้ทักษะใน 2 วิชานี้ ส่วนอีก 3 วิชามักจะเลือกเรียนตามสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เช่น หากต้องการเรียนต่อทางด้าน Business/ Economics อาจเลือกวิชา Business Studies, Accounting, Economics เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บางหลักสูตรอาจกำหนด Requirements เฉพาะว่าไม่พิจารณาผล IGCSE บางวิชา เช่น หลักสูตร BAS ธรรมศาสตร์ไม่พิจารณาผลวิชา First Language Thai หรือหลักสูตร EBA จุฬาฯไม่พิจารณาผลวิชา Travel and Tourism และ Art and Design นอกจากนี้ความถนัดและบุคลิกภาพของนักเรียนก็มีผลต่อการเลือกวิชาเรียนเพื่อโอกาสสอบผ่านและโอกาสประสบความสำเร็จ

สอบ IGCSE ผ่านครบ 5 วิชาแล้วจะได้เอกสารอะไร

หลังจากสอบเสร็จประมาณ 2-3 เดือน นักเรียนจะทราบผลการสอบโดยจะแจ้งผ่าน Website (ประมาณกลางเดือนส.ค. สำหรับรอบสอบ May/Jun และประมาณกลางเดือนม.ค. สำหรับรอบสอบ Oct/ Nov) ซึ่งต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์จึงจะได้ผลคะแนนส่งมาทางไปรษณีย์ที่เรียกว่า Statement of Results และรออีกประมาณ 1 เดือนจะได้เอกสารอีกชุดคือ Certificate หากสอบผ่านครบ 5 วิชา (ไม่จำเป็นต้องเป็นรอบเดียวกัน) ให้นำเอกสารทั้งหมดไปเทียบวุฒิระดับม.6 ที่กองเทียบวุฒิ กระทรวงศึกษาธิการ (แต่นักเรียนที่สอบ IGCSE ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป จะต้องสอบ AS/ A-Level อีก 3 วิชาด้วยจึงจะนำผลไปเทียบวุฒิระดับม.6 ได้)

สอบ IGCSE ผ่านครบ 5 วิชาแล้วสามารถนำไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้เลยใช่ไหม

เมื่อสอบ IGCSE ผ่านแล้วถือว่าผู้สอบผ่านยังไม่มีคุณสมบัติเทียบเท่าผู้ที่สอบผ่านหลักสูตรม.ปลายของไทย จนกว่าจะมีผลสอบ AS/ A-Level อีก 3 วิชาและนำผลคะแนนทั้งหมดไปเทียบวุฒิกับกระทรวงศึกษาธิการ แต่กระบวนการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมักจะต้องการคุณสมบัติอื่นๆด้วย หากต้องการสมัครเรียนหลักสูตรอินเตอร์ในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มักจะต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, CU-TEP หรือบางมหาวิทยาลัยอาจมีข้อสอบภาษาอังกฤษของตัวเองเพื่อทดสอบ ในขณะที่บางมหาวิทยาลัยอาจขอผลสอบวิชาอื่นๆด้วย เช่น SAT, CU-AAT, MUIC อย่างไรก็ตาม หากนำผล IGCSE ไปยื่นสมัครมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มักจะไม่สามารถใช้ได้เพราะมหาวิทยาลัยในต่างประเทศส่วนใหญ่มองว่าการสอบ IGCSE ต่ำกว่าการสอบอื่นๆ เช่น A-Level, IB, หรือ GED

🎓🎓 Part of Our Success 🎓🎓