Chiangmai Thailand

โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราชญ์เชียงใหม่

052-009489 , 085-0300735

testtuor14@gmail.com

อยู่ในโครงการบิสสิเนสปาร์ค หลังบิ๊กซีเอ๊กตร้า และ ในปั๊ม ปตท หลังมหาวิทยาลัพพายัพ

052-009489 , 085-0300735

testtuor14@gmail.com

เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค

ChiangMai, Thailand

CU-TEP (Chulalongkorn University Test Of English Proficiency)

CU-TEP (Chulalongkorn University Test Of English Proficiency) คือ การทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษใน 3 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การอ่าน และการเขียน (เทียบเคียงกับข้อสอบ TOEFL แต่ไม่มีสอบพูดเหมือน TOEFL) เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และใช้เพื่อการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คะแนนเก็บได้ 2 ปี

ข้อสอบ CU-TEP มี 3 ส่วน โดยผู้คุมสอบจะแจกข้อสอบให้ทำทีละส่วน รวมทั้งหมด 120 ข้อ ใช้เวลาทั้งหมด 130 นาที

ส่วนที่ 1 : Listening ทักษะการฟัง มี 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที

เป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารในชั้นเรียน โดยเฉพาะโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ ในการทดสอบส่วนนี้ ข้อสอบจะให้ผู้สอบฟัง การบรรยายบทความทางวิชาการ (Monolog) ยาวประมาณ 5 – 7นาที, การพูดคุยสนทนาระหว่างบุคคลในเหตุการณ์สั้นๆ (Short dialog) และการสนทนาแบบยาว (Long dialog) โดยข้อสอบจะให้ผู้ฟังฟังบทสนทนาหรือการบรรยายเพียง 1 รอบ จากนั้นจะตอบคำถามของบทสนทนาหรือการบรรยายเป็นชุดๆ โดยคำถามจะเป็นการบอกทีละคำถาม และจะบอกคำถามเพียง 1  ครั้งเท่านั้น ผู้ฟังจะต้องสามารถฟังและจับใจความสำคัญของการสนทนาหรือบทความนั้นๆได้ เพื่อนำใปใช้ตอบคำถาม

ส่วนที่ 2 : Reading ทักษะการอ่าน มี 60 ข้อ ใช้เวลา 70 นาที

เป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อ โดยในสมัยนี้ตำราเรียนส่วนใหญ่จะใช้ Text Book ที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ การสอบในส่วนนี้จะเน้นการอ่านจับใจความของเรื่องโดยรวมทั้ง Short text และ Long text โดยส่วนของข้อสอบโจทย์จะให้บทความยาวประมาณ 400 – 700 คำ จำนวน 7 – 8 บทความ ให้ผู้สอบอ่านจับใจความและนำไปตอบคำถาม 6 – 7 ข้อ โดยคำถามจะถามทั้งในส่วนของเนื้อหาสาระ ใจความสำคัญ หาความหมายของคำศัพท์โดยดูจากส่วนขยาย ความรู้สึกของผู้แต่ง บทสรุปและ Cloze reading

ส่วนที่ 3 : Writing ทักษะการเขียน มี 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที

ข้อสอบจะเน้นความรู้ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบ ทั้งในส่วนของไวยากรณ์และคำศัพท์ มี 2 รูปแบบด้วยกัน คือ

แบบที่ 1 ERROR IDENTIFICATION มีข้อความพร้อมทั้งขีดเส้นใต้คำบางคำในประโยค เพื่อให้ผู้สอบหาจุดผิดจากคำที่ขีดเส้นใต้นั้นๆ

แบบที่ 2 SENTENCE COMPLETION ข้อสอบจะให้ประโยคข้อความมา พร้อมเว้นช่องว่างไว้ในประโยค เพื่อให้ผู้สอบหาข้อความ วลี หรือประโยค ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เติมลงในช่องว่าง

  • ผลสอบ CU-TEP นำไปใช้สมัครเรียนที่ไหนได้บ้าง ผลสอบ CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) สามารถนำคะแนนที่สอบได้ไปยื่นสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย รวมทั้งหลักสูตรปริญญาโท และเอกทั้งหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้บางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีก็ยอมรับผลCU-TEP ด้วยเช่นกัน
  • หน่วยงานรับผิดชอบ ค่าสอบและสถานที่สอบ CU-TEP หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดสอบ CU-TEPคือ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยผู้ที่ต้องการสอบ CU-TEP นั้นสามารถลงทะเบียนสมัครสอบผ่านทางเว็บไซท์เท่านั้น ผู้สมัครสอบต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์และชำระค่าสมัครสอบ 900 บาท (เพิ่ม 2,000 บาทหากต้องการสอบ Speaking ด้วย อย่างไรก็ตามการสอบ Speaking มีประมาณ 6 ครั้งต่อปีเท่านั้น ตามสาขาของธนาคารที่กำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบแสดงหลักฐานการชำระเงิน ภายหลังจากที่สมัครสอบและชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้วผู้สมัครสอบไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครสอบได้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานที่สอบผ่านเว็บไซท์ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนวันสอบ (ใส่ Login ID)โดยสถานที่สอบจะเป็นอาคารต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองในวันสอบผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานแสดงตนอันได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) เท่านั้นทางศูนย์ทดสอบจะไม่รับบัตร แสดงตนอื่นๆ อาทิ บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือบัตรนักเรียน/นักศึกษาเพื่อใช้ในการแสดงตนเข้าสอบ ผลสอบจะถูกแจ้งให้ผู้ทดสอบทราบทางเว็บไซท์ภายใน 2 สัปดาห์หลังวันทดสอบ(ใส่ Login ID) ส่วนใบรายงานผลคะแนนจะถูกส่งทางไปรษณีย์ภายใน 3 สัปดาห์หลังวันทดสอบ

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ CU-TEP

  • คะแนนเต็ม 120คะแนน
  • ทราบผลคะแนน 2สัปดาห์ หลังสอบ
  • มีเวลาพัก 10นาที ในแต่ละพาร์ท
  • ผลสอบมีอายุ 2ปี
  • ค่าสมัครสอบ 900บาท

🎓🎓 Part of Our Success 🎓🎓