Chiangmai Thailand

โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราชญ์เชียงใหม่

052-009489 , 085-0300735

testtuor14@gmail.com

อยู่ในโครงการบิสสิเนสปาร์ค หลังบิ๊กซีเอ๊กตร้า และ ในปั๊ม ปตท หลังมหาวิทยาลัพพายัพ

052-009489 , 085-0300735

testtuor14@gmail.com

เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค

ChiangMai, Thailand

SAT (Scholastic Aptitude Tests หรือ Scholastic Assessment Tests)

SAT (Scholastic Aptitude Tests หรือ Scholastic Assessment Tests) คืออะไร

SAT เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดทักษะและการใช้เหตุผล เพื่อใช้คะแนนยื่นเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้มากกว่า 85 ประเทศทั่วโลก ข้อสอบมี 2 ส่วน คะแนนรวมเต็ม 1,600 คะแนน ได้แก่

> Evidence-Based Reading and Writing เต็ม 800 คะแนน
> Mathematics เต็ม 800 คะแนน

นักเรียนสามารถเลือกสอบ Essay หรือไม่ก็ได้ มหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ในไทยใช้ผลสอบ SAT พิจารณาประกอบการรับเข้าศึกษา บางคณะพิจารณาจากคะแนนรวม หรือบางคณะต้องการคะแนนแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น SAT เปิดสอบในช่วงเดือนมีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม และจะทราบผลหลังวันสอบประมาณ 3 สัปดาห์

ควรเริ่มเรียน SAT เมื่อไร

การสอบ SAT ไม่มีการกำหนดอายุผู้สอบและเก็บผลไว้ได้ถึง 2 ปี ดังนั้นนักเรียนหลายๆคนจึงเริ่มเตรียมตัวสอบ SAT ตั้งแต่อยู่ม. 4 (หรือประมาณ Grade/Year 10)

เกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับ SAT SAT

ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ Mathematics และ Reading and Writing (ในอดีตมี 3 ส่วนคือ Mathematics, Critical Reading และ Writing) ในการคิดคะแนน เมื่อตอบถูกจะได้ 1 คะแนน แต่หากไม่ตอบหรือตอบผิดจะไม่ได้คะแนน แต่จะไม่มีการหักคะแนน (ต่างจากข้อสอบในอดีตที่หากตอบผิดจะมีการหักคะแนนด้วย) คะแนนในส่วนนี้เรียกว่า Raw Score โดยจะถูกนำไปแปลงค่าเป็น Scaled Score ต่อไป (คะแนนเต็มของ Scaled Score คือ 800 คะแนนในแต่ละส่วน) ข้อสอบ Mathematics มี 58 ข้อ (20 ข้อห้ามใช้เครื่องคิดเลข ส่วนอีก 38 ข้อสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้) ส่วน Reading and Writing มี 96 ข้อ (Reading มี 52 ข้อ ส่วน Writing มี 44 ข้อ) SAT เป็นข้อสอบที่ฝึกการคิดและตอบคำถามให้เร็วและถูกต้อง ดังนั้นเวลาเฉลี่ยในการตอบคำถามแต่ละข้อจึงอยู่ระหว่าง 47-87 วินาทีเท่านั้น (75 วินาทีต่อข้อในส่วน Reading/ 47 วินาทีต่อข้อในส่วน Writing/ 75 วินาทีต่อข้อในส่วน Mathematics ที่ใช้เครื่องคิดเลขได้/ 87 วินาทีต่อข้อในส่วน Mathematics ที่ใช้เครื่องคิดเลขไม่ได้) เมื่อกล่าวถึง SAT โดยทั่วไปมักหมายถึง “SAT I” หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ “SAT Reasoning Test” ส่วน SAT II นั้นมีเรียกอีกอย่างว่า “SAT Subject Tests” SAT เป็นการสอบแบบ Paper-based Test หรือการฝนคำตอบลงบนกระดาษคำตอบ ยกเว้นบางข้อของ Mathematics ที่ใช้วิธี “grid-in” หรือเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วย จากข้อมูลของ College Board คะแนนเฉลี่ยในปี 2015 ของ Mathematics, Critical Reading และ Writing คือ 511, 495 และ 484 คะแนนตามลำดับ (8) ในสหรัฐอเมริกา นักเรียนสามารถเลือกสอบได้ทั้ง SAT และ ACT ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ SAT ค่าสอบ SAT  $96 (หาก 35 บาทเท่ากับ 1 ดอลลาร์จะเสียค่าสอบ 3,360 บาท) หากต้องการสอบแบบมี Essay ด้วย เพิ่มค่าสอบอีก $11.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆมีดังนี้ (1) การเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบหรือประเภทการสอบ ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม $28 (2) หากผู้สมัครสอบต้องการได้รับกระดาษข้อสอบและคำตอบของการสอบในรอบที่ตนเองสอบ (Question-and-Answer Service or QAS) สามารถลงทะเบียนขอรับกระดาษคำตอบพร้อมทั้งข้อสอบและเฉลยได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม $18 (3) หากผู้สมัครสอบต้องการได้รับคำตอบของการสอบในรอบที่ตนเองสอบ (Student Answer Service or SAS) สามารถลงทะเบียนขอรับกระดาษคำตอบได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม $13.50 (4) หากผู้สมัครสอบต้องการส่งผลคะแนนสอบไปให้มหาวิทยาลัย (โดยปกติส่งได้ 4 แห่งและสามารถส่งได้จนถึงวันจันทร์เวลา 23:59 หลังจากวันสอบ 9 วัน แต่หากต้องการส่งเพิ่มหรือส่งไม่ทันเวลาที่กำหนด สามารถทำได้โดยเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม $11.25 ต่อ 1 ที่)

สอบที่ไหน

การสอบ SAT จะจัดขึ้นตามโรงเรียนนานาชาติทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ ศูนย์สอบในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Bangkok Pattana International School
British Columbia International School Bangkok
Concordian International School
Harrow International School
International Community School of Bangkok
Keerapat International School
KIS International School
New International School of Thailand
Ruamrudee International School
Thai-Chinese International School
Wells International School

ศูนย์สอบในต่างจังหวัด
British International School, Phuket
International School Eastern Seaboard (Burapha Golf Club), Chonburi
Chiang Mai International School, Chiang Mai
Lanna International School in Chiang Mai, Chiang Mai
Pream Tinsulanonda International School, Chiang Mai
QSI International School of Phuket

SAT-II คือ ข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอินเตอร์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ข้อสอบแบ่ง 3 วิชา 1) ฟิสิกส์ แบ่งออกเป็น 2 พาร์ท มี 75 ข้อ 2) เคมี แบ่งเป็น 3 พาร์ท มี 85 ข้อ 3) ชีววิทยา แบ่งออกเป็น 2 พาร์ท 80 ข้อ ทั้ง 3 วิชาที่สอบจะมีคะแนนเต็ม 800 คะแนน/วิชา

SAT-II สมัครสอบ SAT-II มีขั้นตอนการรับสมัครอยู่ 3 ช่องทางคือ
1. โทรศัพท์
2. จดหมาย
3. Internet
ซึ่งสองช่องทางแรกจะเหมาะสำหรับนักเรียนในอเมริกามากกว่า ซึ่งต้องโทรศัพท์หรือส่งจดหมายไปที่ศูนย์สอบที่อเมริกา ถ้าเป็นเด็กไทยแนะนำให้สมัครทางเว็บไซต์ www.collegeboard.com จะเป็นช่องทางที่ดีที่สุด

🎓🎓 Part of Our Success 🎓🎓