Chiangmai Thailand

โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราชญ์เชียงใหม่

052-009489 , 085-0300735

testtutor14@gmail.com

อยู่ในโครงการบิสสิเนสปาร์ค หลังบิ๊กซีเอ๊กตร้า และ ในปั๊ม ปตท หลังมหาวิทยาลัพพายัพ

052-009489 , 085-0300735

testtuor14@gmail.com

เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค

ChiangMai, Thailand

GED (US High School Equivalency Diploma)

ตารางเรียนกลุ่ม Update ล่าสุด!!

GED คืออะไร

GED หรือ General Educational Development คือ “หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ High School ของสหรัฐอเมริกา” มีการสอบทั้งหมด 4 วิชา โดยผู้สอบจะต้องอายุ 16 ปีขึ้นไปเท่านั้น และต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองผ่าน Consent Form

ทั้งนี้ในปี 2558 ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรับรองวุฒิให้ผู้ที่สอบได้ High School Equivalency Credential เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเทียบเท่ากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในไทย

ดังนั้น “หากสอบผ่าน GED ทั้งหมด จะสามารถนำคะแนนไปสมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้” ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทย อาทิ BBA, EBA และ ISE ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ TEP-TEPE, SIIT และ BBA ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

ข้อสอบ GED มีทั้งหมด 4 วิชา

GED Mathematical Reasoning
ข้อสอบ GED วิชาคณิตศาสตร์ จะเน้นออกในส่วนของ Algebra และ Quantitative Problem Solving ให้เวลาในกาทำข้อสอบ 115 นาที การสอบจะแบ่งเป็น 2 พาร์ท หลักๆ สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ในพาร์ทที่สอง และข้อสอบจะมีทั้งแบบเลือกตอบและแบบเติมคำตอบด้วยวิธีการลากข้อมูลมาเติมในช่องว่าง

GED Reasoning Through Language Arts
ข้อสอบที่เน้นทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 150 นาที โดยมีพักเบรก 10 นาทีระหว่างจบพาร์ทที่ 2 แล้วกำลังจะขึ้นพาร์ทสุดที่เป็นการเขียน essay ซึ่งพาร์ทการเขียนนี้จะให้เวลา 45 นาที สำหรับพาร์ทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การเขียน ก็จะมีทั้งแบบเลือกตอบและแบบเติมคำตอบด้วยวิธีการลากข้อมูลมาเติมในช่องว่างเช่นเดียวกับวิชาคณิตศาสตร์

GED Social Studies
ข้อสอบวิชาสังคมนี้ เป็นข้อสอบที่ต้องการทักษะการอ่านและการเขียนในสังคมศึกษา การใช้แนวคิดการศึกษาทางสังคม และการใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ในการศึกษาทางสังคม ข้อสอบจะเป็นแบบเลือกตอบและแบบเติมคำตอบด้วยวิธีการลากข้อมูลมาเติมในช่องว่าง สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ค่ะ มีเวลาทำข้อสอบ 70 นาที

GED Science
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นข้อสอบที่เน้นการอ่านและการเขียนในเชิงวิทยาศาสตร์ การใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์ มีเวลาในการทำข้ออบ 90 นาที ข้อสอบจะเป็นแบบเลือกตอบและแบบเติมคำตอบด้วยวิธีการลากข้อมูลมาเติมในช่องว่าง สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้

ข้อดีของการสอบ GED

ข้อดีของการสอบ GED คือ น้อง ๆ สามารถสอบเทียบวุฒิเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ตั้งแต่อายุ 16 ปี โดยมีการสอบแค่ 4 วิชาและสามารถลงทะเบียนโดยมีวันสอบในทุกสัปดาห์ ซึ่งจะเร็วกว่าเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยมาก และที่สำคัญ GED ได้รับการรับรองวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการสอบ GED จะเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่สามารถเข้าเรียนภาคปกติได้และเหมาะสำหรับผู้ที่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดีนั่นเอง

ต้องสอบได้คะแนนเท่าไหร่ถึงจะผ่าน

  1. “การสอบ GED จะมีคะแนนสอบผ่าน อยู่ที่ 145 คะแนน” ในแต่ละวิชาที่สอบ ซึ่งหากต้องการสอบเทียบระดับมัธยมปลาย น้อง ๆ จะต้องได้คะแนน 145 ขึ้นไปในทั้ง 4 วิชา ถึงจะได้รับ GED Diploma and Transcript นั่นเอง 
  2. ในบางหลักสูตรของมหาวิทยาลัย อาจมีการเพิ่มเกณฑ์คะแนน GED ที่ผ่านเพิ่มเติม อาทิ การสอบเข้าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ต้องทำคะแนนรวมทั้ง 4 วิชาให้ได้ 660 คะแนนขึ้นไป จึงจะมีสิทธิสมัครเรียน หรือ การสอบเข้าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ต้องทำคะแนนในแต่ละวิชาให้ได้ 165 คะแนนขึ้นไป จึงจะมีสิทธิสมัครเรียน เป็นต้น 
  3. ถ้าหากสอบแล้ว ได้คะแนนไม่ถึง 145 คะแนน ทั้งในการสอบรอบที่ 2 และ 3 ผู้สอบสามารถสมัครลงทะเบียนสอบใหม่ได้เลย แต่หากเป็นการสอบครั้งที่ 4 ขึ้นไป ผู้สอบจะต้องเว้นการสอบจากครั้งที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 60 วัน!
  4. ในกรณีที่คะแนนถึง 145 คะแนนแล้ว แต่อยากสอบให้ได้คะแนนดีขึ้นกว่าเดิม ผู้สอบจำเป็นต้องปลดล็อคระบบ โดยส่ง e-mail ไปที่ operations@ged.com ซึ่งจะใช้เวลานานหน่อย แต่หากต้องการให้เร็วกว่านั้น สามารถโทรไปที่ศูนย์ GED 877-392-6433 ซึ่งต้องใช้วิธีการโทรออกไปต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

ในการสมัครสอบ GED ผู้เข้าสอบจะต้องมีคุณสมบัติผ่านเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  1. ผู้เข้าสอบ GED ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ (นับตามวัน เดือน ปีเกิด) ถึงจะสามารถเข้าสอบ GED ได้ 
  2. ผู้ที่อายุ 16-17 ปีบริบูรณ์ (นับตามวัน เดือน ปีเกิด) และต้องการสอบ GED จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง โดยต้องทำหนังสือยินยอม (Consent Form) เพื่อเป็นหลักฐานและส่งไปยัง GED Testing Service เพื่อขอเข้าสอบ สามารถดาวน์โหลด Consent Form ได้ที่เว็บไซต์ www.ged.com  และส่ง e-mail ไปยัง operations@gedtestingservice.com (เป็น PDF File) 
  3. ผู้เข้าสอบจะต้องผ่านการทำแบบทดสอบที่เรียกว่า GED Ready ก่อนสมัครสอบจริง โดยต้องทำคะแนนให้ได้วิชาละ 155 คะแนนขึ้นไป ซึ่งข้อสอบ GED Ready จะใช้ข้อสอบและเวลาในการสอบแค่ 50% ของการสอบจริง ๆ โดยมีการจับเวลาและเครื่องคิดเลข เสมือนการสอบ GED รอบจริง ค่าสอบจะอยู่ที่วิชาละประมาณ 200 บาท และสามารถสอบที่ไหนก็ได้ โดยไม่ต้องไปสอบที่ศูนย์สอบ เพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ged.com

ค่าใช้จ่ายในการสอบ GED การสอบ GED มีค่าใช้จ่ายดังนี้

ค่าสอบวิชาละ $60 โดยหากผู้สอบสามารถสอบผ่านได้ในการสอบครั้งแรกของแต่ละวิชา ก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ $240 ค่าเอกสาร Transcript $15 โดยมีค่าใช้จ่ายในการส่งให้เลือก 2 แบบ แบบแรก $3 โดยใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 60 วัน แบบที่สอง $40 โดยใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 5 วัน ค่าเอกสาร Diploma $15 โดยมีค่าใช้จ่ายในการส่งให้เลือก 2 แบบ แบบแรก $3 โดยใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 60 วัน แบบที่สอง $40 โดยใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 5 วัน ช่วงเวลาในการสอบ GED  ข้อสอบ GED มีการจัดสอบตลอดทั้งปีในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) โดยผู้สมัครต้องสมัคร User ID ก่อนจึงจะเช็ควันว่างที่สามารถสมัครสอบได้โดยการเปลี่ยนแปลงข้อสอบ GED ในปี 2017จากประกาศของทาง GED Testing Service ที่แจ้งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการสอบ GED โดยมีผลให้คะแนนสอบเดิมไม่สามารถรวมกับคะแนนใหม่ รวมถึงระบบคะแนน เนื้อหาข้อสอบ ตลอดจนค่าสอบที่จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนั้น ล่าสุดในประเทศไทยจะเปลี่ยนการสอบเป็นรูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2017 (คะแนนเต็มวิชาละ 200 คะแนนผ่านวิชาละ 145/ สอบ 4 วิชา/ ค่าสอบวิชาละ $60) หรือในการสมัครสอบใน www.ged.com จะใช้ชื่อว่า GED_INTL: GED® Test (Version เก่าใช้ชื่อว่า GEDTS: 2002 Series GED® Test) https://ged.com/

สิ่งที่ควรทราบในการสอบ GED

สถานที่ในการจัดสอบในประเทศไทยมีอยู่ 5 แห่งคือ The Enterprise Resources Training Co.Ltd. ชั้น 3 อาคารชาญอิสสระ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 718 1599 Pearson Professional Centers-Bangkok, Thailand ชั้น 10 อาคาร Bangkok Business ถนนอโศก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 664 3563 Movaci Technology 420/11-13 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 920 555 Thabyay Education อ.แม่สอด จ.ตาก Phuket Academic Language School 66/19 ถนนวิชิตสงคราม อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง/เทียบวุฒิการศึกษาสำหรับประเทศไทยคือ กองเทียบวุฒิ (ตึกหน้าข้างสระน้ำ) กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 02 288 5790-1 (ปัจจุบันสามารถนำใบ GED Diploma และ Transcript ที่ออกโดย Maine Department of Education, Mississippi และ District of Columbia ไปสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยได้เลยโดยไม่ต้องไปเทียบวุฒิ) ผู้สอบต้องไปถึงสถานที่สอบอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลาสอบ ผู้สอบต้องนำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ไปแสดงตัวเวลาสอบ ในการสอบวิชา Mathematics ห้ามผู้สอบนำเครื่องคิดเลขทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

สำหรับรายละเอียดคะแนนสอบ GED มีดังนี้

🎓🎓 Part of Our Success 🎓🎓