Chiangmai Thailand

โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราชญ์เชียงใหม่

052-009489 , 085-0300735

testtuor14@gmail.com

อยู่ในโครงการบิสสิเนสปาร์ค หลังบิ๊กซีเอ๊กตร้า และ ในปั๊ม ปตท หลังมหาวิทยาลัพพายัพ

052-009489 , 085-0300735

testtuor14@gmail.com

เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค

ChiangMai, Thailand

GED (US High School Equivalency Diploma)

GED คืออะไร

GED คือ ระบบสอบเทียบระดับมัธยมปลาย ข้อสอบประกอบไปด้วย 4 วิชา ได้แก่ Language Arts หรือ RLA , Science , Social Studies , Math โดยค่าสอบ จะอยู่ที่ $60/วิชา ส่วน ตารางสอบ GED 2021 ผู้สนใจสอบสามารถสมัครสอบได้ทุกวัน จ-ศ แต่จะต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ คะแนนสอบเทียบ General Educational Development เข้าคณะต่างๆในหลักสูตรไทยและต่างประเทศได้เกือบทุกคณะ ยกเว้นเพียงไม่กี่คณะเท่านั้น เช่น แพทย์

การสมัครสอบ GED นั้นจะสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ GED โดยตรง (https://ged.com/) โดยให้เลือกเมนู “Sign up” เพื่อกรอกอีเมลและรหัสผ่านที่เราจะต้องใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบทุกครั้ง เมื่อเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนของการกรอกข้อมูลทั่วไป เช่น เชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด และอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลชื่อ-นามสกุลและวัน เดือน ปี เกิดนั้นจะต้องตรงตามพาสปอร์ตทุกอย่าง ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมาก ๆ เนื่องจากในวันสอบจริงผู้เข้าสอบต้องนำพาสปอร์ตตัวจริงไปแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์สอบทุกครั้ง หากพบว่ามีข้อมูลไม่ตรงกันกับในระบบที่กรอกไปตอนสมัครสอบ ก็จะไม่สามารถเข้าสอบได้ นั่นเองค่ะ และเมื่อกรอกข้อมูลอื่น ๆ จนครบถ้วนแล้ว สำหรับใครที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์จะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความยินยอมของผู้ปกครองสำหรับการสอบ GED ผู้เข้าสอบและผู้ปกครองจะต้องทำการเซ็นเอกสารดังกล่าว และสแกนเอกสารนั้นส่งไปให้ GED ผ่านอีเมล ซึ่งในระบบจะมีแจ้งอยู่แล้วว่าจะต้องส่งไปที่อีเมลใดค่ะ หลังจากนั้นรอประมาณ 1-2 วันทำการจะมีแจ้งเตือนว่าเอกสารเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถทำการสมัครสอบแต่ละวิชาได้ แต่ในกรณที่ผู้เข้าสอบอายุ 18 ปีขึ้นไปก็สามารถสมัครสอบได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีผู้ปกครองเซ็นยินยอม (ในกรณีที่อายุยังไม่ถึง 16 ปี บริบูรณ์ หลังจากกรอกข้อมูลวัน เดือน ปี เกิดแล้ว ระบบจะไม่สามารถกรอกข้อมูลใด ๆได้อีกในขั้นตอนถัดไป จนกว่าอายุจะครบ 16 ปีบริบูรณ์แล้วจึงจะสามารถเข้ามากรอกข้อมูลตามปกติได้)

วุฒิ GED ต้องนำไปเทียบวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการหรือไม่

จากประกาศ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ได้ประกาศ กระจายอำนาจให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติต่างๆของผู้ที่ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆตามความเหมาะสม ซึ่งหมายความว่า หากคณะหรือหลักสูตรใดๆก็ตามกำหนดว่าวุฒิ GED สามารถใช้ยื่นได้ เราก็สามารถนำวุฒิและทรานสคริปของเราไปใช้สมัครเรียนได้เลยโดยที่ไม่ต้องนำไปเทียบวุฒิใดๆแล้ว แต่หากมีบางกรณี บางหลักสูตรต้องการให้มีการเทียบวุฒิ ก็สามารถยื่นคำร้องไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เลย แต่ถ้าเป็นกรณีของวุฒิจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยให้ยื่นคำร้องให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นผู้พิจารณา ตามเอกสารประกาศด้านล่าง

ข้อสอบ GED มีทั้งหมด 4 วิชา

GED Mathematical Reasoning
ข้อสอบ GED วิชาคณิตศาสตร์ จะเน้นออกในส่วนของ Algebra และ Quantitative Problem Solving ให้เวลาในกาทำข้อสอบ 115 นาที การสอบจะแบ่งเป็น 2 พาร์ท หลักๆ สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ในพาร์ทที่สอง และข้อสอบจะมีทั้งแบบเลือกตอบและแบบเติมคำตอบด้วยวิธีการลากข้อมูลมาเติมในช่องว่าง

GED Reasoning Through Language Arts
ข้อสอบที่เน้นทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 150 นาที โดยมีพักเบรก 10 นาทีระหว่างจบพาร์ทที่ 2 แล้วกำลังจะขึ้นพาร์ทสุดที่เป็นการเขียน essay ซึ่งพาร์ทการเขียนนี้จะให้เวลา 45 นาที สำหรับพาร์ทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การเขียน ก็จะมีทั้งแบบเลือกตอบและแบบเติมคำตอบด้วยวิธีการลากข้อมูลมาเติมในช่องว่างเช่นเดียวกับวิชาคณิตศาสตร์

GED Social Studies
ข้อสอบวิชาสังคมนี้ เป็นข้อสอบที่ต้องการทักษะการอ่านและการเขียนในสังคมศึกษา การใช้แนวคิดการศึกษาทางสังคม และการใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ในการศึกษาทางสังคม ข้อสอบจะเป็นแบบเลือกตอบและแบบเติมคำตอบด้วยวิธีการลากข้อมูลมาเติมในช่องว่าง สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ค่ะ มีเวลาทำข้อสอบ 70 นาที

GED Science
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นข้อสอบที่เน้นการอ่านและการเขียนในเชิงวิทยาศาสตร์ การใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์ มีเวลาในการทำข้ออบ 90 นาที ข้อสอบจะเป็นแบบเลือกตอบและแบบเติมคำตอบด้วยวิธีการลากข้อมูลมาเติมในช่องว่าง สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้

🎓🎓 Part of Our Success 🎓🎓

ค่าใช้จ่ายในการสอบ GED การสอบ GED มีค่าใช้จ่ายดังนี้

ค่าสอบวิชาละ $60 โดยหากผู้สอบสามารถสอบผ่านได้ในการสอบครั้งแรกของแต่ละวิชา ก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ $240 ค่าเอกสาร Transcript $15 โดยมีค่าใช้จ่ายในการส่งให้เลือก 2 แบบ แบบแรก $3 โดยใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 60 วัน แบบที่สอง $40 โดยใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 5 วัน ค่าเอกสาร Diploma $15 โดยมีค่าใช้จ่ายในการส่งให้เลือก 2 แบบ แบบแรก $3 โดยใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 60 วัน แบบที่สอง $40 โดยใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 5 วัน ช่วงเวลาในการสอบ GED  ข้อสอบ GED มีการจัดสอบตลอดทั้งปีในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) โดยผู้สมัครต้องสมัคร User ID ก่อนจึงจะเช็ควันว่างที่สามารถสมัครสอบได้โดยการเปลี่ยนแปลงข้อสอบ GED ในปี 2017จากประกาศของทาง GED Testing Service ที่แจ้งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการสอบ GED โดยมีผลให้คะแนนสอบเดิมไม่สามารถรวมกับคะแนนใหม่ รวมถึงระบบคะแนน เนื้อหาข้อสอบ ตลอดจนค่าสอบที่จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนั้น ล่าสุดในประเทศไทยจะเปลี่ยนการสอบเป็นรูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2017 (คะแนนเต็มวิชาละ 200 คะแนนผ่านวิชาละ 145/ สอบ 4 วิชา/ ค่าสอบวิชาละ $60) หรือในการสมัครสอบใน www.ged.com จะใช้ชื่อว่า GED_INTL: GED® Test (Version เก่าใช้ชื่อว่า GEDTS: 2002 Series GED® Test) https://ged.com/

สิ่งที่ควรทราบในการสอบ GED

สถานที่ในการจัดสอบในประเทศไทยมีอยู่ 5 แห่งคือ The Enterprise Resources Training Co.Ltd. ชั้น 3 อาคารชาญอิสสระ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 718 1599 Pearson Professional Centers-Bangkok, Thailand ชั้น 10 อาคาร Bangkok Business ถนนอโศก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 664 3563 Movaci Technology 420/11-13 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 920 555 Thabyay Education อ.แม่สอด จ.ตาก Phuket Academic Language School 66/19 ถนนวิชิตสงคราม อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง/เทียบวุฒิการศึกษาสำหรับประเทศไทยคือ กองเทียบวุฒิ (ตึกหน้าข้างสระน้ำ) กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 02 288 5790-1 (ปัจจุบันสามารถนำใบ GED Diploma และ Transcript ที่ออกโดย Maine Department of Education, Mississippi และ District of Columbia ไปสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยได้เลยโดยไม่ต้องไปเทียบวุฒิ) ผู้สอบต้องไปถึงสถานที่สอบอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลาสอบ ผู้สอบต้องนำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ไปแสดงตัวเวลาสอบ ในการสอบวิชา Mathematics ห้ามผู้สอบนำเครื่องคิดเลขทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ