Chiangmai Thailand

โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราชญ์เชียงใหม่

052-009489 , 085-0300735

testtuor14@gmail.com

อยู่ในโครงการบิสสิเนสปาร์ค หลังบิ๊กซีเอ๊กตร้า และ ในปั๊ม ปตท หลังมหาวิทยาลัพพายัพ

052-009489 , 085-0300735

testtuor14@gmail.com

เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค

ChiangMai, Thailand

CMU-ETEGS (Chiang Mai University Electronic Test of English for Graduate Studies)

CMU-ETEGS คือ Chiang Mai University Electronic Test of English for Graduate Studies เป็นการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานสากลและเชื่อถือได้ เหมาะสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการทดสอบภาษาอังกฤษของตนเอง

ผู้สนใจสามารถสอบได้

ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 09.00-12.00 น.หรือ 13.00-16.00 น.
วันเสาร์เวลา 09.00-12.00 น.หรือ 13.00-16.00 น.
วันอังคารเวลา 13.00-16.00 น.

***ให้สมัครสอบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพราะที่นั่งมีจำนวนจำกัดวิธีการสมัครสอบ

 สมัครสอบด้วยตนเองที่สถาบันภาษาฯ โดยกรอกใบสมัครพร้อมจ่ายเงินค่าสมัครสอบ โดยมีอัตราค่าสมัครสอบดังนี้

 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าสมัครสอบ 400 บาท
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าสมัครสอบ 800 บาท
 • นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าสมัครสอบ 800 บาท
 • บุคคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าสมัครสอบ 800 บาท
 • นักเรียน/นักศึกษาสถาบันอื่น ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท
 • บุคคลทั่วไป ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท

เกณฑ์คะแนนสอบ  เพื่อผ่านเงื่อนไขความรู้ภาษาต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดไว้ มีดังนี้

 • 60 คะแนนขึ้นไป สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติ
 • 65 คะแนนขึ้นไป สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

บางหลักสูตร/สาขาวิชา อาจมีเงื่อนไขคะแนนความรู้ภาษาต่างประเทศไม่ตรงตามเกณฑ์นี้ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ควรตรวจสอบข้อมูลเงื่อนไขความรู้ภาษาต่างประเทศกับภาควิชา/คณะอีกครั้ง

แนวข้อสอบ ข้อสอบ CMU-eTEGS แบ่งออกเป็น 5 พาร์ทคือ

แนวข้อสอบ ข้อสอบ CMU-eTEGS แบ่งออกเป็น 5 พาร์ทคือ

Part1 Vocabulary Test 

Part2 Structure Test 

Part3 Listening Test 

Part4 Reading Test   

Part5 Writing Test 

สำหรับผู้สมัครที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถโอนเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร  โดยโทรศัพท์มาตรวจสอบที่นั่งว่างได้ที่ 053-943-751~3 แล้วกรอกใบสมัครพร้อมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารสถาบันภาษา มช. ตามรายละเอียดบัญชีดังนี้

 • ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทบัญชี: สะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่บัญชี: 667 – 003389 – 0

 เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะต้องแฟกซ์ใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกันที่ 053-943-754 หรือส่งอีเมล์มาที่li@cmu.ac.th และกรุณาตรวจเช็คอีเมล์ยืนยันการสมัครจากเจ้าหน้าที่ด้วยเมื่อผู้สมัครได้ทำการชำระค่าสอบเรียบร้อยแล้ว หากผู้สมัครประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสอบ กรุณาเข้ามาติดต่อที่ออฟฟิตเท่านั้น และผู้สมัครจะต้องเเจ้งล้วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 200 บาท หากผู้สมัครต้องการยกเลิกการสมัครสอบ สถาบันภาษา จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้ทุกกรณีกระบวนการสอบ CMU-eTEGS

 • สมัครและเข้าสอบตามวัน – เวลา ที่กำหนด
 • รับใบรับรองผลการสอบได้ทันทีที่เสร็จสิ้นการสอบ
 • นักศึกษาที่คะแนนสอบผ่านเกณฑ์ของบัณฑิตศึกษาแล้วให้ถ่ายเอกสารใบคะแนนสอบ 2 ชุด และดำเนินการส่งเอกสารที่ห้องงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยคณะ/ภาควิชา ที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่